Cho những niềm đam mê bất tận...

Đã gần hai thập kỷ trôi qua, kể từ khi những chiếc IBM-PC đầu tiên xuất hiện ở Việt nam. Cơn lốc Công nghệ thông tin (CNTT) cuốn người ta vào trận đồ ngút ngàn của những ứng dụng. Ứng dụng và chương trình ứng dụng (Apps), phía sau chúng là một đội ngũ nhân lực của ngành kỹ nghệ số, trong đó không thể thiếu các nhà lập trình (Programmer).

Có nhiều nhận định về ngành nghề khá mới mẻ này. Có người cho rằng, lập trình đòi hỏi sự kết hợp cả hai yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật, cũng không sai. Có người cho rằng lập trình là công việc thật sự nặng nhọc, hoàn toàn không sai. Thêm nữa, lập trình cần phải có niềm đam mê bất tận.

Ngày nay, giới trẻ trong ngành CNTT đang hướng đến mục tiêu: không chỉ phấn đấu trở thành một lập trình viên, mà là nhà phát triển phần mềm (Software developer). Không chỉ đơn thuần ngồi viết mã (coding), nhà phát triển phần mềm cần có cái nhìn tổng quan hơn, cần có khả năng phân tính, thiết kế và sáng tạo.

Ngôn ngữ lập trình là gì ?
Các Ngôn ngữ lập trình thông dụng
Tại sao có nhiều NNLT và việc lựa chọn chúng ?
Những mẩu chuyện vui về lập trình
Các phần mềm do tác giả phát triểnNNLT là hệ thống từ vựng và tập các quy tắc cú pháp nhằm ra lệnh cho máy tính thực hiện các công việc xác định.

Khái niệm NNLT ở đây đề cập đến loại "Ngôn ngữ lập trình bậc cao" - xem sơ đồ hình vẽ:

Các NNLT bậc cao thông dụng như: Basic, C, C++, Fortran, Ada, Pascal...

Mỗi ngôn ngữ có một tập từ khóa (keyword) riêng và hệ thống cú pháp (syntax) đặc biệt để kiến tạo nên các chỉ thị (instruction) cho một chương trình máy tính.

Ví dụ: Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal sau đây thực hiện việc xóa sạch màn hình và viết ra câu "Chao cac ban!":

Uses Crt;
Begin
Clrscr;
Write('Chao cac ban!');
End.

NNLT bậc cao gần giống với ngôn ngữ của con người, nên rất dễ hiểu. Nhưng đối với máy tính thì nó "chậm hiểu" hơn.

Ngược lại, ngôn ngữ máy thì rất khó hiểu với con người, nhưng máy lại thực hiện chúng rất nhanh. Mỗi loại vi xử lý có một ngôn ngữ máy của riêng nó, và chỉ có nó mới hiểu được. Đây là một đoạn ngôn ngữ máy:

0100
001101 100000 001101 110001
00101 10001 10000
01110
111001

Theo kiểu cách này thì một chương trình hiển thị câu "Chao cac ban!" hoặc làm bất kỳ chuyện gì khác đối với con người cũng ... như nhau mà thôi.

Như vậy, càng gần ngôn ngữ máy thì máy hiểu càng nhanh và con người càng mù tịt. Càng gần ngôn ngữ bậc cao thì người càng dễ hiểu và máy thì phải qua một quá trình trung gian mới hiểu được cần phải làm gì.

Do đó phát sinh một ngôn ngữ trung gian nằm giữa ngôn ngữ máy và ngôn ngữ bậc cao, đó là hợp ngữ.

Hợp ngữ tương tự như ngôn ngữ máy, nhưng nó cho phép người lập trình quy định các từ bao hàm ý nghĩa thay vì các con số vô hồn.

Ví dụ: Đoạn chương trình hợp ngữ sau hiển thị câu "Chao cac ban!" ra màn hình:


title Hello World Program (hello.asm)
dosseg
.model small
.stack 100h
.data
hello_message db 'Chao cac ban!',0dh,0ah,'$'
.code
main proc
mov ax, @data
mov ds, ax
mov ah, 9
mov dx, offset hello_message
int 21h
mov ax, 4C00h
int 21h
main endp
end main

.
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!